Kulturel diffusion, migration, lokal adaptation

Tolkninger af en kulturel forandring i Sydskandinavien for 6000 år siden | Tolkningsmodeller, materielle kilder og periodeinddeling:

Dette undervisningsforløb vil give eleverne indblik i, at tolkningerne af den samme begivenhed ændrer sig gennem tiden og afspejler strømninger i kulturhistorikerens (her arkæologens) samtid. Forløbet tager sit udgangspunkt ”neolitiseringen”, dvs. den overgang fra jæger- til bondestenalder, som fandt sted i Sydskandinavien for 6000 år siden. Den kulturelle forandring, som fandt sted, er de sidste 150 år forklaret ud fra forskellige variationer af kulturel diffusion, migration og lokal adaption og der ligger meget forskellige menneske- og samfundssyn bag.

Målet med undervisningen er at vise eleverne, at tolkningen af historien ikke er statisk med ét rigtigt resultat. Derimod kan samme begivenhed og (et stykke hen af vejen) de samme kilder bliver tolket på vidt forskellige måder, alt efter hvilken samtid arkæologen/historikeren lever i. I forbindelse med undervisningsforløbet vil begreber som diffusion, migration og adoption blive taget op. Desuden skal eleverne introduceres til materielle kilder – hvordan tilvejebringes de, hvad kan de belyse og hvilke fejlkilder er der? Endelig vil begrebet periodeinddeling blive diskuteret – hvorfor bruger vi det og var det noget, som menneskene selv oplevede i fortiden?

Undervisningsforløbet består af en skriftlig elevopgave i grupper (arbejde hjemme i klassen) efterfulgt af en fremlæggelse under ledelse af arkæolog Mette Palm. Fremlæggelsen kan evt. ske i form af en paneldiskussion, hvor hver enkelt gruppe argumenterer ud fra den tolkningsmodel, som de har skrevet en opgave om.

Der vil blive stillet artikelsamlinger (uddrag) til rådighed, som viser en bestemt tolkningsmodel. Ud fra artiklerne skal de enkelte elevgrupper bestemme tolkningsmodellen. De skal ligeledes undersøge hvilke samfundsstrømninger, der har påvirket den givne tolkningsmodel.

Ungdomsuddannelserne

Tidsforbrug: forberedelse i klassen + 2 lektioner med arkæologen.